SERVEIS

        
      PSICOLOGIA
- Teràpia psicològica d’infants, adolescents i adults: 
  TDAH, TGD, Transtorns de personalitat, transtorns de conducta, 
  angoixa i depressió, baixa autotoestima, autoestima escolar, ...
-     Exploració psicopedagògica i diagnòstic
-     Reeducació de trastorns de l’aprenentatge
-     Educació emocional i valors

       LOGOPÈDIA
-   Exploració, diagnòstic i intervenció logopèdica
-   Estimulació primerenca del llenguatge oral
-   Trastorns del desenvolupament del llenguatge i l’audició
-   Trastorns de parla (dislàlies, disglòssies, disàrtries)
- Trastorns del llenguatge secundaris a discapacitat
- Teràpia miofuncional
-   Trastorns adquirits del llenguatge (afàsies)
-   Trastorns del ritme i la fluència (disfèmies)
- Estimulació de les habilitats i coneixements necessaris per a l’aprenentatge de la lectoescriptura.
-  Reeducació dels trastorns específics de l’aprenentatge de la llengua escrita: dislèxia, disortografia i disgrafia.


ATENCIÓ SOCIOEDUCATIVA
-      Treball de les emocions
-      Habilitats socials i relacionals
-      Habilitats parentals
-      Prevenció i detecció de conductes de risc
-      Desajustaments conductuals
-      Orientació sociopersonal
-      Conflictes familiars a nivell relacional i/o comunicatiu
-      Alfabetització d’adults
-      Orientació sociolaboral


REFORÇ ESCOLAR ( infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius)
-      Suport en deures i preparació d’exàmens
-      Reforç escolar individual
-      Reforç escolar en grup
-      Hàbits i tècniques d’estudi
-      Preparació d’exàmens de selectivitat i proves oficials
-      Idiomes


      ATENCIÓ GRUPAL
-      Grup d’habilitats socials i comunicatives per a infants
-      Grup d’habilitats socials i comunicatives per adolescents
-      Grup d’aprenentatges bàsics
-      Grup de reforç escolar per a infants i adolescents


MEDIACIÓ FAMILIAR

Mètode pacífic de resoldre els conflictes en què un tercer, 
la persona mediadora, ajuda les parts a cercar la millor solució per a tots.


  XERRADES-TALLERS i CURSOS
  


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada